Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΑΕ: Κείμενο-Παρέμβαση Ελένης Στρατούλη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑ.Ε.

Ελένη Στρατούλη
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΛΑ.Ε. πρέπει να ενισχύει τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα, να ενθαρρύνει την έκφραση των μελών, το διάλογο και τη σύνθεση απόψεων, να επιτυγχάνει την ενεργή συμμετοχή τους, να διασφαλίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Π.Ε., μέσω των συνελεύσεών τους, στη διαμόρφωση και επεξεργασία πολιτικής σκέψης και πράξης, να θωρακίζει από τον αρχηγισμό, τη γραφειοκρατία, τον επαγγελματισμό, το συγκεντρωτισμό, την εσωστρέφεια, τους μηχανισμούς, τον παλαιοκομματισμό, τους ηγεμονισμούς, τους παραγοντισμούς, τις ιδιοτελείς συμπεριφορές και γενικά από τις παθογένειες των πολιτικών χώρων, από τους οποίους προέρχονται οι δυνάμεις που συνθέτουν τη ΛΑ.Ε.

Μέσα στο προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της ΛΑ.Ε. υπάρχουν στοιχεία ή παραλείψεις, που δεν προωθούν όσο θα έπρεπε τους παραπάνω στόχους και αφήνουν χώρο (χωρίς πρόθεση πιστεύω) για την ανάπτυξη των παθογενειών του παρελθόντος.

Με βάση την όποια (παλαιότερη) εμπειρία μου ως μέλους της ΚΝΕ (Σπουδάζουσας), του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ και (τωρινή) ως μέλους των προσωρινών πολιτικών οργάνων της Π.Ε. της ΛΑ.Ε. Κέρκυρας και για ένα διάστημα και της οικονομικής επιτροπής της, επισημαίνω και προτείνω τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 2: α) Στην παράγραφο 2, η αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης για ένταξη στη ΛΑ.Ε. να υποβάλλεται αυτοπροσώπως στη Σ.Ε. της αντίστοιχης Π.Ε., να γνωστοποιείται από την Σ.Ε. αφενός στη Ν.Ε. και αφετέρου σε όλα τα μέλη της Π.Ε. και να συζητείται στην αμέσως επόμενη συνέλευση της Π.Ε., με την παρουσία και του ενδιαφερόμενου/ης. Ετσι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η μαζική συμπλήρωση αιτήσεων και εγγραφή μελών μέσω «αντιπροσώπων» ενόψει εσωκομματικών εκλογών, ακόμη και εν αγνοία τους, καθώς και η σκόπιμη και επιλεκτική υποβολή αίτησης εγγραφής σε Π.Ε., στην οποία η προσωπικότητα και δράση του αιτούντα είναι λιγότερο γνωστές ή άγνωστες, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η πληροφόρηση του συνόλου των μελών της Π.Ε. για την υποβολή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους.

β) Στην παράγραφο 9, για την αναστολή της ιδιότητας του μέλους το ελάχιστο κρίσιμο διάστημα να είναι εξάμηνο (αντί έτους), το οποίο είναι αρκετό για να φανούν οι προθέσεις του. Τα μέλη «φαντάσματα» αλλά και αυτά που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σαν «κομήτες», αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τις Π.Ε., καθώς δυσκολεύουν τη λειτουργία των οργάνων και σωμάτων τους, ενώ επηρεάζουν (με την απουσία τους ή την περιστασιακή παρουσία τους) την απαρτία και τις αποφάσεις σε κρίσιμα θέματα.

γ) Στην παράγραφο 10, να επέρχεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους και στις περιπτώσεις συμμετοχής σε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο αυτοδιοικητικών και συνδικαλιστικών εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 3: α) Στην παράγραφο 4, να μην μπορεί να συγκροτηθεί ή να συνεχίζει να υφίσταται Π.Ε. με λιγότερα από δέκα (10) μέλη, έτσι ώστε να έχει ικανοποιητική παρουσία, να είναι αποτελεσματική και να μην λειτουργεί παρεϊστικα.

β) Στην παράγραφο 7, η Σ.Ε. να απαρτίζεται από 3-5 μέλη σε Π.Ε. με 30 το πολύ μέλη και από 5-7 μέλη σε Π.Ε. με περισσότερα από 30 μέλη, ανάλογα πάντα με τον συνολικό αριθμό των μελών της Π.Ε., ώστε να είναι η Σ.Ε. ένα όργανο ολιγάριθμο και συνεπώς πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.

Επίσης, η Σ.Ε. να εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση τους θεματικούς υπεύθυνους κατανέμοντάς τους αρμοδιότητες (οικονομικό υπεύθυνο, οργανωτικό υπεύθυνο, υπεύθυνο αυτοδιοίκησης κ.α.). Ο οργανωτικός υπεύθυνος να είναι και συντονιστής/στρια της Σ.Ε. (ίσος μεταξύ ίσων) και να αναπληρώνεται από έναν αναπληρωτή/τρια, που η Σ.Ε. επίσης θα επιλέγει με τον ίδιο τρόπο (εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση). Να μην υπάρχει δυνατότητα επιλογής, συναινετικά ή με εκλογή, του ίδιου συντονιστή για περισσότερες από δύο (2) πλήρεις θητείες της Σ.Ε. Ετσι περιορίζεται η δυνατότητα η θέση του συντονιστή αφενός να είναι πολυετής με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται και αφετέρου να χρησιμοποιείται ως σκαλοπάτι για προσωπική προβολή και ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και βλέψεων για «καρέκλες» και αξιώματα στην αυτοδιοίκηση, δημόσια διοίκηση κλπ.

Να γίνει στην παράγραφο αυτή αναφορά για το κάθε πότε θα συνεδριάζει τακτικά η Σ.Ε. και υπό ποιές προϋποθέσεις θα υποχρεούται να συνεδριάζει εκτάκτως, καθώς και για το πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις της Σ.Ε. (με συναίνεση άλλως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει απαρτία 50%+1 των μελών της).

Με απόφαση της Σ.Ε. ή της συνέλευσης των μελών συγκροτούνται θεματικές επιτροπές-τμήματα, ανοικτές/ά για οποιαδήποτε και οσαδήποτε μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν, με πρόεδρο τον αντίστοιχο θεματικό υπεύθυνο της Σ.Ε.

Κατ’ εξαίρεση, η Οικονομική Επιτροπή να εκλέγεται (πλην του προέδρου της, που θα είναι ο υπεύθυνος οικονομικών της Σ.Ε. της Π.Ε.) από τη συνέλευση της Π.Ε. Να αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον άτομα (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) σε Π.Ε. με 30 το πολύ μέλη και από τρία (3) τουλάχιστον άτομα (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) σε Π.Ε. με περισσότερα από 30 μέλη, ανάλογα πάντα με τον συνολικό αριθμό των μελών της Π.Ε. Κάθε μέλος (και ο πρόεδρος) της Ο.Ε. να αναλαμβάνει οικονομικά από ένα μέρος των μελών της Π.Ε., για τη διασφάλιση της τακτικής είσπραξης των συνδρομών από όλους/ες (πλην των ανέργων χωρίς κανένα εισόδημα). Η με τον τρόπο αυτό επαφή της Οικονομικής Επιτροπής με όλα τα μέλη της Π.Ε., θα πρέπει να αξιοποιείται για να επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή τους και για να υπάρχει συνεχώς εικόνα της κατάστασης της Π.Ε. Η Ο.Ε. να ενημερώνει σε κάθε τακτική συνέλευση για την κατάσταση των οικονομικών της Π.Ε. Τα οικονομικά στοιχεία αρμοδιότητας της Ο.Ε. να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους της Π.Ε.

γ) Στην παραγρ. 9, εντός της παρένθεσης να μπουν και οι λέξεις «θέματα ημερήσιας διάταξης», δηλ. να δημοσιοποιούνται στα μέλη της Π.Ε. έγκαιρα και τα θέματα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4: α) Στην παραγρ. 2, η Ν.Ε. να εκλέγεται από διαδικασία συνέλευσης όλων των μελών των οικείων Π.Ε., που θα αποφασίζουν και για τον αριθμό των μελών της.

β) Η παραγρ. 3 να αντικατασταθεί ως εξής: «Η Ν.Ε. ορίζει ή εκλέγει θεματικούς υπεύθυνους κατανέμοντας αρμοδιότητες στα μέλη της. Ο οργανωτικός υπεύθυνος θα είναι και συντονιστής/στρια (ίσος μεταξύ ίσων) της Ν.Ε. και θα αναπληρώνεται από έναν αναπληρωτή/τρια, που η Ν.Ε. θα εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής, συναινετικά ή με εκλογή, του ίδιου συντονιστή για περισσότερες από δύο (2) πλήρεις θητείες της Ν.Ε. Η θητεία της Ν.Ε. είναι ενιαύσια. Στη Ν.Ε. μπορούν να εκλεγούν και τα μέλη των Σ.Ε. των οικείων Π.Ε.». Ετσι, χωρίς δηλ. την Σ.Ε. της Ν.Ε., όργανο περιττό αφού θα υπάρχουν οι Σ.Ε. των Π.Ε., περιορίζεται η γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισμός και ενισχύεται η αμεσοδημοκρατία. Η λειτουργία δύο κεντρικών οργάνων στο νομό (της Ν.Ε. και της Σ.Ε. αυτής), ενώ υπάρχουν και οι Σ.Ε. των Π.Ε., που παίζουν ουσιαστικό ρόλο γιατί βρίσκονται πιο κοντά στα μέλη και εκλέγονται κατευθείαν από αυτά, καθιστά το ένα από τα δύο όργανα δυσκίνητο και ανενεργό, όπως συνέβη στην Π.Ε. ΛΑ.Ε. Κέρκυρας, όπου το πολυμελές προσωρινό Π.Σ. περιέπεσε σε απραξία. Ως προς τον συντονιστή, η προτεινόμενη αλλαγή σκοπεύει σε όσα ανέφερα πιο πάνω στην παραγρ. 7 του άρθρου 3.

γ) Στην παραγρ. 4, από παραδρομή αναγράφεται …σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παραγρ.16 αντί του ορθού…3 παραγρ.15.

δ) Να προστεθεί παραγρ. 5, στην οποία να αναφέρεται κάθε πότε θα συνεδριάζει τακτικά η Ν.Ε. και υπό ποιές προϋποθέσεις θα υποχρεούται να συνεδριάζει εκτάκτως, ούτως ώστε να αποκλείσουμε την περίπτωση αδιάφορων ή σκοπίμως αδρανών Ν.Ε., που ζήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως το πρώτο 7μηνο κυβέρνησής του. Επίσης, να αναφέρεται πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις της Ν.Ε (με συναίνεση άλλως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει απαρτία 50%+1 των μελών της).

ΑΡΘΡΟ 7: Στην παραγρ. 3, να υπάρχει επικοινωνία στις λίστες, δηλ. κάθε μέλος της ΛΑ.Ε. να μπορεί να σταυροδοτήσει εκτός από υποψηφίους της λίστας που θα επιλέξει, ορισμένο αριθμό ή ποσοστό υποψηφίων και από τις υπόλοιπες λίστες.

ΑΡΘΡΟ 10: α) Στην παραγρ. 1, οι λοιπές υποψηφιότητες για το εθνικό κοινοβούλιο να προτείνονται από τις οικείες Π.Ε. με απόφαση της συνέλευσής τους ή από τις οικείες Ν.Ε. (όταν υπάρχουν), σύμφωνα με τις προτάσεις της συνέλευσης όλων των μελών των οικείων Π.Ε.

β) Στην παραγρ. 2, η συμμετοχή σε αυτοδιοικητικά σχήματα της περιοχής τους να αποφασίζεται από τις αντίστοιχες Π.Ε. στη συνέλευσή τους ή από την αντίστοιχη Ν.Ε. (όταν υπάρχει), σύμφωνα με τις προτάσεις της συνέλευσης όλων των μελών των αντίστοιχων Π.Ε.

γ) Στην παραγρ. 5, να προστεθεί …. ή δημάρχου ή περιφερειάρχη.

ΑΡΘΡΟ 11: Στην παραγρ. 3, η διάρκεια των αποσπάσεων υπαλλήλων και των προσλήψεων επαγγελματικών στελεχών στη ΛΑ.Ε. να μην υπερβαίνει τα δύο (και όχι τα 5) έτη και η απόσπαση ή η πρόσληψη του ίδιου ατόμου να μην γίνεται δεύτερη φορά. Η ηλικία των επαγγελματικών στελεχών κατά την πρόσληψή τους να μην υπερβαίνει το 45ο έτος (με προτίμηση στους νεότερους) και η ηλικία των υπαλλήλων κατά την απόσπασή τους να μην υπερβαίνει το 50ο έτος. Ετσι, θα καταπολεμηθεί ο επαγγελματισμός, ο παλαιοκομματισμός, οι μηχανισμοί, η ιδιοτέλεια, το βόλεμα, η επανάπαυση, η στείρα προσήλωση κ.α. και θα ενισχυθεί η πρωτοτυπία, η φρεσκάδα, το ήθος, η παραγωγή γόνιμης πολιτικής σκέψης, η δημιουργικότητα, η αποτελεσματικότητα κ.α.-

Κέρκυρα, 8 Ιουνίου 2016
ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου