Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΑΕ: Κανονισμός Λειτουργίας (Προσχέδιο)

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
24-26/6/2016 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ).

Η Λαϊκή Ενότητα είναι μετωπικός φορέας αγωνιστών/τριων, πολιτικών-κοινωνικών ρευμάτων και συλλογικοτήτων, που συμφωνούν με την προγραμματική της διακήρυξη.
 
Άρθρο 1ο
Βασικές αρχές λειτουργίας
 
1.      Η ΛΑ.Ε. λειτουργεί δημοκρατικά με την αρχή της πλειοψηφίας στις αποφάσεις της, αλλά σέβεται και κατοχυρώνει δικαιώματα για τις μειοψηφούσες απόψεις. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση της ΛΑΕ στηρίζονται στη διαφάνεια, τον πλουραλισμό, την αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών. Η αποτελεσματικότητα εξασφαλίζεται από τον συνδυασμό της συλλογικότητας, του σεβασμού των αποφάσεων, της δημοκρατικής πολιτικής συμπεριφοράς και της συναίνεσης με τη συμμετοχή, την ατομική προσφορά και ευθύνη.
2.      Η ΛΑ.Ε λειτουργεί συλλογικά. Οι αποφάσεις των οργάνων και των σωμάτων της λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Πριν από κάθε ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μεγίστη δυνατή συναίνεση.  Η ΛΑ.Ε λειτουργεί με βάση τη συμμετοχή των μελών της, τα οποία έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις και οι εκλογές οργάνων γίνονται με βάση την αρχή «ένα μέλος μια ψήφος». Η ισοτιμία των μελών, η πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος των οργάνων, καθώς και η πρωτοβουλία είναι κατοχυρωμένα στη λειτουργία της
3.      Στη ΛΑΕ επιδιώκεται η ανανέωση των μελών των οργάνων, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την εκπροσώπηση γυναικών στα όργανα.
4.      Η ΛΑ.Ε. ως μετωπικός πολιτικός σχηματισμός είναι ανοικτή στην ύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων σκέψης και παραδόσεων του χώρου της Αριστεράς. Θεωρεί πλούτο τις διαφορετικές απόψεις και φιλοδοξεί στη προωθητική σύνθεσή τους. Για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης τάσεων. Στα πλαίσια της μετωπικής λογικής καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την πλουραλιστική συμμετοχή των οργανώσεων που συμμετέχουν στη ΛΑΕ στα όργανα και στα σώματα της ΛΑΕ.
 
Άρθρο 2ο
Το μέλος της ΛΑ.Ε.
 
1.      Μέλος μπορεί να είναι όποιος/α έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας, το πρόγραμμα και τους πολιτικούς στόχους της ΛΑ.Ε. Κάθε μέλος ανήκει υποχρεωτικά σε μία Πολιτική Επιτροπή
2.      Η ένταξη στη ΛΑ.Ε. γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης σε μία Πολιτική Επιτροπή και υποβάλλεται αυτοπρόσωπα. Η εγγραφή στα μέλη της ΠΕ, γίνεται αν η αίτηση γίνει αποδεκτή στην συνέλευση της ΠΕ. Δυνατότητα απόρριψης της αίτησης εγγραφής έχει η γενική συνέλευση, μόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία η οποία πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί με αιτιολογημένη απόφαση της ΠΕ,  ο ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει στην οικεία ΝΕ ή στο ΠΣ της ΛΑΕ
3.      Οι κατάλογοι μελών, δυο μήνες πριν από τις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες ενημερώνονται, οριστικοποιούνται και αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης.
4.      Τα μέλη της ΛΑ.Ε δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε μία από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο μέτωπο ή σε μία τάση του.
5.      Κάθε μέλος έχει πλήρη πληροφόρηση για τις εισηγήσεις, αποφάσεις και τις δράσεις της ΛΑ.Ε., ώστε να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση θέσεων, τακτικής και στρατηγικής της ΛΑ.Ε. Έχει το δικαίωμα λόγου και ψήφου στη συνέλευση της ΠΕ.
6.      Κάθε μέλος εντάσσεται και συμμετέχει στην Πολιτική Επιτροπή που λειτουργεί στον τόπο κατοικίας ή  στον κοινωνικό χώρο δραστηριοποίησής του. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε δύο Πολιτικές Επιτροπές (τοπική και κλαδική), με τον όρο ότι το ίδιο το μέλος επιλέγει την επιτροπή, στην οποία θα μετέχει με πλήρη δικαιώματα. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή της ΛΑΕ. Το μέλος της ΛΑΕ δικαιούται να συμμετέχει στη λήψη όλων των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής στην οποία μετέχει με πλήρη δικαιώματα, καθώς και στην ανάδειξη των συντονιστικών οργάνων και αντιπροσώπων για τις  Συνδιασκέψεις της ΛΑΕ. Στην Πολιτική Επιτροπή δεύτερης επιλογής του το μέλος δεν δύναται να εκλέγεται στο συντονιστικό της όργανο, να μετέχει στις διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων και έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για ιδιαίτερα θέματα της ΠΕ, τοπικά ή Κλαδικά.
7.      Το νέο μέλος ασκεί τα εκλογικά του δικαιώματα μετά την πάροδο δυο μηνών από την ημέρα εγγραφής του.
8.      Κάθε μέλος οφείλει να υποστηρίζει, να διαδίδει τις θέσεις καθώς και να εφαρμόζει τις αποφάσεις  της ΛΑ.Ε. Να συμμετέχει στις συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις του χώρου του. Να συμμετέχει και να συμβάλλει με τις απόψεις του στις συνελεύσεις της ΠΕ στην οποία ανήκει. Καθώς και να καταβάλλει τακτικά την οικονομική συνδρομή του. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του ημερολογιακού εξαμήνου που προηγείται του εκάστοτε ελέγχου. Το μέλος που μειοψηφεί σε μία απόφαση έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του και να μη συμμετέχει στην εφαρμογή της απόφασης.
9.      Αναστολή της ιδιότητας μέλους: Αυτή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέλος της ΛΑ.Ε. δεν συμμετέχει στη λειτουργία της ΠΕ ή της ΛΑ.Ε. αναιτιολόγητα ή/και δεν πληρώνει συνδρομή χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένος λόγος, για περισσότερο από ένα χρόνο. Η αναστολή της ιδιότητας μέλους αποφασίζεται αιτιολογημένα από την ΠΕ στην οποία το μέλος μετέχει με πλήρη δικαιώματα  εφόσον υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία 3/4  των παρόντων μελών. Το μέλος καλείται γραπτά και έγκαιρα να συμμετέχει στη συνέλευση που θα συζητήσει το θέμα. Το μέλος μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης  από το ΠΣ, το οποίο παίρνει την τελική απόφαση εφόσον υπάρχει και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.  Η αναστολή της ιδιότητας μέλους, επανεξετάζεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης μετά από ένα χρόνο, και αφού έχουν παύσει οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η αναστολή.
10.  Απώλεια της ιδιότητας μέλους. Οποιοδήποτε μέλος παύει να είναι μέλος, αν υποβάλλει παραίτηση- αποχώρηση από τη ΛΑ.Ε. Του αφαιρείται η ιδιότητα μέλους όταν συμμετέχει σε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο σε βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές. Επίσης δύναται να του αφαιρεθεί η ιδιότητα μέλους όταν δρα αντίθετα με τις αρχές και τον κανονισμό λειτουργίας της ΛΑ.Ε. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της αφαίρεσης ιδιότητας μέλους λαμβάνεται από τη συνέλευση της ΠΕ στην οποία το μέλος μετέχει με πλήρη δικαιώματα. Το μέλος καλείται γραπτά και έγκαιρα να συμμετέχει στη συνέλευση που θα συζητήσει το θέμα. Για να αποφασισθεί η αφαίρεση της ιδιότητας μέλους, η συνέλευση πρέπει να έχει απαρτία και πλειοψηφία 3/4  των παρόντων μελών. Ο ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει στο Πολιτικό Συμβούλιο της ΛΑΕ το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση με απαρτία και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.   Αφαίρεση ιδιότητας μέλους που έχει εκλεγεί σε ανώτερα όργανα λαμβάνεται από το ανώτερο όργανο στο οποίο έχει εκλεγεί, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε.   
 
Άρθρο 3ο
Οι Πολιτικές Επιτροπές, θεμέλιο συγκρότησης της Λαϊκής Ενότητας.
 
1.      Οι Πολιτικές Επιτροπές συγκροτούνται εκεί που ζουν και εργάζονται τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας. Δηλαδή ανά γειτονιά, χωριό, περιοχή (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή με βάση το χώρο ή κλάδο εργασίας.
2.      Η ΠΕ λειτουργεί με συνέλευση των μελών της. Με απόφαση της συνέλευσης ή της Συντονιστικής Επιτροπής της ΠΕ μπορεί να ορίζεται ότι η συνέλευση είναι  ανοικτή και δημόσια
3.      Η συνέλευση αποφασίζει με δημοκρατικές διαδικασίες με βάση την αρχή της πλειοψηφίας,  εφ’ όσον υπάρχει απαρτία, δηλαδή το 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της.
4.      Η ίδρυση ΠΕ μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία τουλάχιστον 5 μελών, με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου με απόφαση της οικείας Ν.Ε. σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή  εφόσον υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί αυτοτελώς συγκεκριμένος τόπος ή χώρος ή κλάδος εργασίας.
5.      Οι ΠΕ αποτελούν την έκφραση της ΛΑΕ στο χώρο τους. Τοποθετούνται για όλα τα ζητήματα κεντρικά και τοπικά, καθορίζουν τη δράση τους και εξειδικεύουν τις αποφάσεις των Συνδιασκέψεων και του ΠΣ στο χώρο ευθύνης τους. Τα μέλη των ΠΕ επιδιώκουν να παρεμβαίνουν στα συνδικάτα, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συλλόγους καθώς και σε κινήματα αντίστασης και αλληλεγγύης.
6.      Οι ΠΕ στις οποίες ο αριθμός των μελών τους υπερβαίνει τα 100, επιδιώκουν να χωριστούν σε δύο ΠΕ με την έγκριση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής.
7.      Κάθε ΠΕ ορίζει με συναίνεση ή εκλέγει  Συντονιστική Επιτροπή, με επιδίωξη να υπάρχει πλουραλιστική εκπροσώπηση σε αυτή. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση, συντονιστή/στρια και αναπληρωτή/τρια του και κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη της (οικονομικός υπεύθυνος, οργανωτικός υπεύθυνος, υπεύθυνος αυτοδιοίκησης κλπ). Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια. Ο συντονιστής/τρια και ο αναπληρωτής/τρια του δύνανται να εναλλάσσονται μεταξύ τους μια φορά το εξάμηνο με απόφαση της ΣΕ ή της συνελευσης της ΠΕ
8.      Τακτική συνέλευση της ΠΕ συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά προτίμηση σε τακτή ημερομηνία. Έκτακτη συνέλευση συγκαλείται με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής ή όταν το ζητήσει το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΠΕ.  Σε αυτή την περίπτωση η ΣΕ υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση εγκαίρως για τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων και το αργότερο εντός 5 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
9.      Ολες οι συνελεύσεις πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών
10.  Στην τακτική γενική συνέλευση μπορεί να τεθεί οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση κατόπιν προτάσεως έστω και ενός μέλους κατά την έναρξη της συζήτησης. Το θέμα συζητείται εφ' όσον προστεθεί από τη συνέλευση στην ημερήσια διάταξη. Η σειρά των θεμάτων αποφασίζεται από την συνέλευση. Σε έκτακτη συνέλευση συζητούνται τα θέματα που έχουν τεθεί από τη ΣΕ ή από το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΠΕ με πρωτοβουλία των οποίων πραγματοποιείται η συνέλευση.
11.  Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις των ΠΕ καθώς και των ΣΕ επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
12.  Οι ΠΕ οργανώνουν συνελεύσεις για τις συνδιασκεψιακές διαδικασίες της ΛΑΕ, και εκλέγουν αντιπροσώπους.
13.  Αν στην ίδια περιοχή ή στον ίδιο χώρο εργασίας υπάρχουν περισσότερες από μια ΠΕ, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή.
14.  Ολες οι αποφάσεις του ΠΣ και της ΠΓ αποστέλλονται στις ΠΕ. Όλες οι αποφάσεις των ΠΕ αποστέλλονται στο Π.Σ.  Εφόσον ζητηθεί  αποστέλλονται στις λοιπές ΠΕ. Προς το σκοπό αυτό  αποστέλλονται  στην οργανωτική επιτροπή και με ευθύνη της διαβιβάζονται  στους  συντονιστές των ΠΕ προκειμένου να διαβιβασθούν στα μέλη των ΠΕ.
15.  Μέλος της ΣΕ μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης της ΠΕ, εφόσον το θέμα έχει προηγουμένως τεθεί στην ημερήσια διάταξη και έχει κληθεί να τοποθετηθεί το μέλος της ΣΕ. Η ανάκληση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, ισχύει εφόσον υφίσταται κατά τη συζήτηση του θέματος απαρτία των 50% +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και συγκεντρώνεται πλειοψηφία 3/5 των παρόντων με μυστική ψηφοφορία.
 
Άρθρο 4ο
Νομαρχιακές Επιτροπές
 
1.      Η ΝΕ  είναι αρμόδια για τον συντονισμό της δράσης των ΠΕ του νομού ή στην περίπτωση των νομών Αττικής και της Θεσσαλονίκης των περιοχών που θα καθορισθούν με απόφαση του ΠΣ\
2.      Το ΠΣ αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τη δύναμη των ΠΕ σε κάθε νομό, αν η ΝΕ θα συγκροτηθεί από αντιπροσώπους των ΣΕ των ΠΕ ή αν θα εκλεγεί από διαδικασία συνέλευσης όλων των μελών των οικείων ΠΕ ή αντιπροσώπων αυτών
3.      Η ΝΕ ορίζει ή εκλέγει Συντονιστική επιτροπή, η οποία κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη της και ορίζει ή εκλέγει συντονιστή/στρια και αναπληρωτή/τρια του. Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια.
4.      Ο συντονιστής/τρια και ο αναπληρωτής/τρια του δύνανται να εναλλάσσονται  μεταξύ τους μια φορά το εξάμηνο με απόφαση της ΣΕ Μέλος της ΣΕ δύναται να ανακληθεί με απόφαση της ΝΕ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3§16
 
Άρθρο 5ο
Σώματα της ΛΑΕ
 
1.      Η Τακτική Συνδιάσκεψη είναι το ανώτατο όργανο της ΛΑΕ. Συγκαλείται με απόφαση του Πολιτικύ Συμβουλίου από δυο έως το αργότερο τρια έτη από την προηγούμενη Συνδιάσκεψη. Οι αποφάσεις της ισχύουν μέχρι να ανατραπούν από άλλη συνδιάσκεψη.
2.      Η Τακτική Συνδιάσκεψη εκλέγει το Πολιτικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
3.      Η προκήρυξη συνδιάσκεψης, η προσυνδιασκεψιακή διαδικασία, τα προσυνδιασκεψιακά κείμενα, και το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων  είναι αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου.
4.      Η Έκτακτη Συνδιάσκεψη. Μέσα στην τριετία αν παραστεί ανάγκη μπορεί να συγκληθεί έκτακτη συνδιάσκεψη με όλες τις αρμοδιότητες της Τακτικής.
5.      Η σύγκληση της έκτακτης συνδιάσκεψης μπορεί να αποφασισθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο. Μπορεί να ζητηθεί από το 35% των ΠΕ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 15 % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΛΑΕ ή από το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΛΑΕ.
6.      Η σύγκληση της έκτακτης συνδιάσκεψης αποφασίζεται από το ΠΣ το αργότερο σε ένα τρίμηνο από την κατάθεση του αιτήματος.
7.      Οι σχετικές εισηγήσεις συντάσσονται από το ΠΣ, το οποίο οφείλει επίσης να συντάξει και τον απολογισμό του. Σε περίπτωση που κατατίθενται διαφορετικές εισηγήσεις ή προτάσεις τροπολογιών από μέλη του ΠΣ αποστέλλονται επίσης σε όλες τις ΠΕ και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΛΑΕ.  Το ΠΣ είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του προσυνδιασκεψιακού διαλόγου, ο οποίος δεν πρέπει εκτός εκτάκτων περιστάσεων να είναι μικρότερος των δυο μηνών. Ολες οι ΠΕ συζητούν επί των κειμένων και καταθέτουν τις συμβολές τους. Όλα τα κείμενα συμβολής στον διάλογο δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΛΑΕ
8.      Η Διαρκής Συνδιάσκεψη. Σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει ο χρόνος για σύγκληση έκτακτης συνδιάσκεψης, συγκαλείται διαρκής συνδιάσκεψη, δηλαδή συνδιάσκεψη με τους εκλεγμένους αντιπρόσωπους της προηγούμενης τακτικής συνδιάσκεψης. Οι αρμοδιότητες της διαρκούς συνδιάσκεψης περιορίζονται στο θέμα για το οποίο συγκαλείται.
9.      Η σύγκληση της διαρκούς συνδιάσκεψης μπορεί να  ζητηθεί από το 35% των ΠΕ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 15 % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΛΑΕ ή από το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΛΑΕ.
10.  Οι αποφάσεις επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση, αν αυτό δεν είναι δυνατό λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εφόσον υπάρχει απαρτία 50% +1 των εκλεγμένων αντιπροσώπων
 
Άρθρο 6ο
Όργανα της Λαϊκής Ενότητας.
 
1.      Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Συνδιάσκεψη και αποτελείται από 111 μέλη.
2.      Το ΠΣ είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο ανάμεσα στις συνδιασκέψεις. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και εξειδίκευση των αποφάσεων της συνδιάσκεψης, καθώς και για την καθοδήγηση της ΛΑΕ. Συντάσσει τον απολογισμό του ο οποίος συζητείται και εγκρίνεται στην τακτική ή έκτακτη συνδιάσκεψη.
3.      Το ΠΣ εκλέγει την Πολιτική Γραμματεία, τον Γραμματέα, καθώς και όποιες επιτροπές θεωρεί αναγκαίες.
4.      Το ΠΣ συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει το 25% των μελών του. Στις συνεδριάσεις του ΠΣ, για σοβαρά ζητήματα, η ΠΓ μπορεί να καλέσει να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι συντονιστές/τριες των Νομαρχιακών Επιτροπών.
5.      Η αδικαιολόγητη απουσία από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου θεωρείται παραίτηση από το όργανο.
6.      Το ΠΣ αποφασίζει για τον τρόπο δημόσιας εκπροσώπησης της ΛΑΕ. Προς τον σκοπό αυτό εγκρίνει σχετικό κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα παρουσίας της ΛΑΕ στα ΜΜΕ και διασφαλίζεται η ανανέωση και ο πλουραλισμός.
7.      Το ΠΣ ορίζει τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής που έχει την ευθύνη της οργανωτικής προετοιμασίας και του συντονισμού της εξώστρεφης παρουσίας (εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, κινηματικές πρωτοβουλίες κλπ) και των εσωτερικών διαδικασιών της ΛΑΕ,  την ευθύνη επικοινωνίας των μελών, των ΠΕ και των περιφερειακών οργάνων με το ΠΣ και την ΠΓ και αμφίδρομα, καθώς και όποιες άλλες αρμοδιότητες τις αναθέσει το ΠΣ προς το σκοπό της καλύτερης οργάνωσης της ΛΑΕ.
8.      Οι αποφάσεις του ΠΣ επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση, αν αυτό δεν είναι δυνατό λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει απαρτία 50% + 1 των μελών του οργάνου. Για το ζήτημα της εισδοχής νέας οργάνωσης στη ΛΑΕ, συγκρότησης ψηφοδελτίων σε κοινοβουλευτικές και ευρωβουλευτικές εκλογές, εκλογικών συμμαχιών σε κοινοβουλευτικές και ευρωβουλευτικές εκλογές η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων
9.      Η Πολιτική Γραμματεία, έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, αποτελείται από 21  μέλη στα οποία περιλαμβάνεται και ο Γραμματέας, λειτουργεί συλλογικά και εκλέγεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Ορίζει τον/την Συντονιστή/τρια της, τον/ην Υπεύθυνο Οικονομικής Επιτροπής, τον/ην Υπεύθυνο Οργανωτικής Επιτροπής και τον/ην Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου και καταμερίζει χρεώσεις σε όλα τα μέλη της. Ο/Η Γραμματέας, ο/η Συντονιστής/ρια της ΠΓ, καθώς και οι ως άνω υπεύθυνοι των επιτροπών δεν μπορούν να ανήκουν στην ίδια οργάνωση ή συλλογικότητα Συνεδριάζει τακτικά ανά εβδομάδα και έκτακτα όταν το ζητήσει το 25% των μελών της. Η ΠΓ έχει την πολιτική ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων του ΠΣ και την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων ανάμεσα στις συνεδριάσεις του ΠΣ.  Οι αποφάσεις της ΠΓ επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση, αν αυτό δεν είναι δυνατό λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει απαρτία 50% + 1 των μελών του οργάνου.
10.  Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΠΣ  και εκπροσωπεί τη ΛΑΕ κατά τα οριζόμενα στην εκλογική νομοθεσία και την νομοθεσία περί κομμάτων . Μπορεί να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του ΠΣ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του οργάνου .
11.  Η ΠΓ ορίζει τα μέλη του Γραφείου Τύπου, που έχει την ευθύνη για την παρουσία της ΛΑΕ στα ΜΜΕ, στα πλαίσια των σχετικών κατευθύνσεων που θέτει το ΠΣ. Σε συνεργασία με την ΠΓ εκδίδει ανακοινώσεις, διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου, συναντήσεις κλπ. και έχει την υπευθυνότητα για την έκδοση και τη λειτουργία των οργάνων της ΛΑΕ (ιστοσελίδα κλπ). 
12.  Η Eλεγκτική Επιτροπή αποτελείται από (3-5) μέλη. Εκλέγεται από το τακτικό συνδιάσκεψη και έχει την ευθύνη του έλεγχου της διαχείρισης των οικονομικών της ΛΑΕ
 
Άρθρο 7
Κανονισμός εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων
 
1.      Η διαδικασία εκλογής των οργάνων και των αντιπροσώπων  γίνεται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε με λίστες.
2.      Σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατατεθούν  λίστες, οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δύναται να θέσει  σταυρούς έως το 30% των μελών του οργάνου ή του αριθμού των αντιπροσώπων, που για το σκοπό αυτό υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.
3.      Οργανώσεις και τάσεις  της ΛΑΕ έχουν δικαίωμα να συγκροτούν λίστα για την εκλογή του οργάνου ή των αντιπροσώπων της ΠΕ στη βάση κατατεθειμένων πολιτικών απόψεων. Μέλη που επιθυμούν να είναι  υποψήφιοι και δεν συμμετέχουν σε κατατεθειμένη λίστα οργάνωσης ή τάσης καταγράφονται σε ανοικτό ψηφοδέλτιο, το οποίο επίσης συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία ως λίστα. Κάθε μέλος της ΛΑΕ μπορεί να ψηφίσει μία μόνο από τις κατατεθειμένες λίστες και μπορεί να επιλέξει για σταυροδοσία από την λίστα που υποστηρίζει έναν αριθμό υποψηφίων  που μπορεί το ανώτερο να περιλαμβάνει 1/3 των συνολικά εκλεγόμενων για κάθε όργανο. Το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική. Το σύνολο των ψήφων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του οργάνου. Το πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο συνυπολογιζομένου του κλάσματος. Κάθε λίστα καταλαμβάνει τόσες θέσεις όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Σε περίπτωση που μένουν θέσεις αδιάθετες καταλαμβάνονται με βάση τα υπόλοιπα των ψήφων που έλαβε κάθε λίστα. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων προηγούνται οι λίστες που κατέλαβαν τις λιγότερες θέσεις στην Α’ κατανομή. Εάν και πάλι προκύπτει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.
4.      Τουλάχιστον το 1/3 των μελών του ΠΣ που εκλέγονται από μια λίστα ή -σε περίπτωση που δεν κατέβουν λίστες- του ενιαίου ψηφοδελτίου πρέπει να είναι γυναίκες. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν συμπληρώνεται, παρότι δύναται να συμπληρωθεί, τις θέσεις των εκλεγομένων καταλαμβάνουν οι επόμενες σε σταυρούς γυναίκες υποψήφιοι
5.      Υποψήφιος/α για το ΠΣ δύναται να είναι οποιοδήποτε μέλος της ΛΑΕ, ακόμα και αν δεν έχει εκλεγεί αντιπρόσωπος στη συνδιάσκεψη
6.      Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε ΠΕ προσδιορίζεται από τον αριθμό των ψηφισάντων με βάση το μέτρο που αποφασίζει το ΠΣ.
7.      Οι εκλογές πραγματοποιούνται από εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από το αντίστοιχο σώμα ή όργανο (Συνδιάσκεψη, Πολιτικό Συμβούλιο, συνέλευση ΠΕ).
 
Άρθρο 8
Θεματικές Επιτροπές
 
Με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου συγκροτούνται Θεματικές Επιτροπές για την θεματική παρακολούθηση και τεκμηρίωση της πολιτικής της ΛΑΕ. Το ΠΣ ορίζει τα μέλη του που θα συμμετέχουν σε κάθε επιτροπή  και καλεί δημόσια όποια μέλη της ΛΑΕ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν  Κάθε Θ.Ε. ορίζει συντονιστή/τρια και Σ.Ε. εφόσον το κρίνει. Οι εργασίες των Θ.Ε. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και η ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων ανήκει στο ΠΣ και στις ΠΕ της ΛΑΕ
 
Άρθρο 9
Συνιστώσες και Τάσεις της ΛΑΕ
 
1.      Η Λαϊκή Ενότητα είναι πολιτικός μετωπικός φορέας που αποτελείται από Οργανώσεις, Πολιτικές Συλλογικότητες καθώς και από ανένταχτους/τες αγωνιστές και αγωνίστριες. Η ΛΑΕ επιδιώκει τη μέγιστη δημοκρατική λειτουργία και την πλουραλιστική εκπροσώπηση στα όργανά της, γι’ αυτό και προβλέπει εξασφάλιση δικαιωμάτων στις συνιστώσες και τις τάσεις που περιλαμβάνει.
2.      Οι οργανώσεις και οι πολιτικές συλλογικότητες δικαιούνται να εκπροσωπούνται με τουλάχιστον δύο αντιπροσώπους στη Συνδιάσκεψη. 
3.      Οργάνωση ή συλλογικότητα που γίνεται δεκτη στη ΛΑΕ μεταξύ δυο συνδιασκέψεων δικαιούται να εκπροσωπηθεί με δικαίωμα λόγου στο ΠΣ. Μετά από 4 μήνες συμμετοχής αποκτά δικαίωμα ψήφου
4.      Η ΛΑΕ αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας τάσεων. Τα μέλη της ΛΑΕ που συμμετέχουν σε μία τάση έχουν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν και να προβάλλουν συλλογικά τις απόψεις τους στο εσωτερικό της ΛΑΕ αλλά και δημόσια. Οι τάσεις συγκροτούνται με στόχο τη διατύπωση πολιτικών θέσεων και προτάσεων σε βασικά θέματα.
5.      Οι οργανώσεις έχουν δικαίωμα να συγκροτούν λίστες  για τα όργανα και τα σώματα της ΛΑΕ. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι τάσεις που συγκεντρώνουν πανελλαδικά άνω των 50 μελών. Το ΠΣ εξασφαλίζει την παρουσίαση των βασικών τους θέσεων.
6.      Μέλη της ΛΑΕ που ενόψη συνδιάσκεψης επιθυμούν να συγκροτήσουν τάση και να αποκτήσουν το δικαίωμα συγκρότησης λίστας οφείλουν να καταθέσουν τις πολιτικές τους απόψεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της συνδιάσκεψης
 
Άρθρο 10ο
Αιρετές θέσεις
 
1.      Για τις υποψηφιότητες για εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, προτάσεις κατατίθενται από τα όργανα και τα μέλη της ΛΑΕ. Για το ψηφοδέλτιο επικρατείας και το ευρωψηφοδέλτιο η απόφαση λαμβάνεται από το ΠΣ της ΛΑΕ. Τις λοιπές υποψηφιότητες για το εθνικό κοινοβούλιο προτείνουν οι οικείες ΠΕ και ΝΕ της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας και εγκρίνει το ΠΣ, το οποίο μπορεί να κάνει αιτιολογημένες αλλαγές , διασφαλίζοντας την πλουραλιστική εκπροσώπηση του μετώπου
2.      Η συμμετοχή σε αυτοδιοικητικά σχήματα της περιοχής τους αποφασίζεται από τις αντίστοιχες ΠΕ ή σε περίπτωση κατά την οποία στον ίδιο δήμο δραστηριοποιούνται περισσότερες ΠΕ από την αντίστοιχη ΝΕ αφού λάβει υπ’ όψη της τις προτάσεις των ΠΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης το θέμα αντιμετωπίζεται από το ΠΣ. Οι αποφάσεις για μεγάλους δήμους, Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και για τις περιφέρειες λαμβάνονται από το ΠΣ, αφού λάβει υπ’ όψη του τις προτάσεις των αντίστοιχων ΠΕ και ΝΕ.
3.      Η Κοινοβουλευτική και ή Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα, υπόκεινται για τα θέματα που αποφασίζει, στις αποφάσεις του ΠΣ της ΛΑΕ. Το ΠΣ εγκρίνει κανονισμό κοινοβουλευτικών ομάδων. Η υποστήριξη της κοινοβουλευτικής ή της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας γίνεται από τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που επιλέξει το ΠΣ, με βάση τον κανονισμό κοινοβουλευτικών ομάδων.  
4.      Μέλος της ΛΑΕ δεν διατηρεί ταυτόχρονα δύο αιρετές θέσεις.
5.      Οποιο μέλος της ΛΑΕ έχει εκλεγεί για δυο πλήρεις θητείες σε θέση βουλευτή ή ευρωβουλευτή δεν δύναται να επανεκλεγεί στην ίδια θέση για την επόμενη θητεία
 
Άρθρο 11ο
Τα οικονομικά της ΛΑΕ
 
 Οικονομικοί πόροι της Λαϊκής Ενότητας:
1.      Οι συνδρομές και ενισχύσεις μελών και υποστηρικτών της. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του ΠΣ
2.      Οι εισφορές βουλευτών, ευρωβουλευτών, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με την ΛΑΕ ή που  κατέχουν  δημόσιο αξίωμα μετά από πρόταση της ΛΑΕ).
3.      Τα έσοδα από οικονομικές εξορμήσεις και δραστηριότητες.
4.      Οι κρατικές επιχορηγήσεις.
Το ΠΣ έχει την ευθύνη για τα οικονομικά της ΛΑΕ και ορίζει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Το ΠΣ εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό των οικονομικών και τους δημοσιοποιεί. Εγκρίνει κανονισμό οικονομικής διαχείρισης
Στο ΠΣ αποφασίζονται οι αποσπάσεις υπαλλήλων, που δικαιούται η ΛΑΕ, καθώς και οι προσλήψεις επαγγελματικών στελεχών. Η διάρκεια αυτών των αποσπάσεων και προσλήψεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση κάθε μέλους της ΛΑΕ.
 
Άρθρο 12
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας
 
Ο κανονισμός λειτουργίας τροποποιείται με απόφαση συνδιάσκεψης που λαμβάνεται με απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων.. Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την επόμενη συνδιάσκεψη εκτός αν αποφασισθεί η άμεση εφαρμογή τους, εφόσον υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου